Cab sign on a street

Miljö & CSR

TaxiKurirs miljöpolicy

TaxiKurir ska erbjuda miljöeffektiva och trafiksäkra transporter och vi ska arbeta för att minimera verksamhetens påverkan på miljön så långt det är möjligt.

I vår verksamhet verkar vi för produkter och tjänster med lägsta möjliga miljöbelastning.

 • Vi anlitar leverantörer som arbetar aktivt med miljöfrågor och vill påverka nuvarande leverantörers miljöarbete.

 • Vi vidareutbildar och informerar i miljöfrågor för att ständigt öka miljökompetensen bland medarbetare och transportörer.

 • Vi upprätthåller ett miljöledningssystem (ISO 14001:2015) för verksamheten som ska leda till ständiga förbättringar, med hänsyn taget till våra tekniska förutsättningar samt finansiella, operativa och affärsmässiga krav.

 • Vi följer tillämplig miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav som TaxiKurir berörs av.

TaxiKurir har som mål att senast 2025 ha en fordonsflotta som är helt fossilfri.

TaxiKurirs trafiksäkerhetspolicy

Inom TaxiKurir skall varje förare ha en sådan attityd och värdering till trafik och medtrafikanter, att företaget blir betraktat som ett gott föredöme i trafiken och hos kunden. Detta innebär följande:

 • Alltid använda säkerhetsbälte

 • Samtliga fordon ska vara utrustade med alkolås

 • All personal som framför fordon skall vara drogfria

 • Visa hänsyn till andra medtrafikanter och fotgängare

 • Fordonen skall vara i gott och trafiksäkerhetsdugligt skick.

 • Att se till att upphämtning/avlämning av kund alltid sker på en trafiksäker plats

 • Följa gällande hastighetsbestämmelser samt anpassa hastighet till väglag

 • Använda blinkers i god tid

 • Alltid hålla säkert avstånd till framförvarande bil

 • I första hand undvika mobiltelefonsamtal under bilfärd, annars skall handsfree användas

 • Att utbilda och informera all personal om trafikmoral och etik

 • Alla nyanställda skall informeras om vår trafiksäkerhetspolicy

 • Följa trafikregler och bestämmelser

 • Att förare följer de bestämmelser om dygnsvila som finns

 • Att förare har den behörighet och hälsa som krävs för att fullgöra uppdraget på ett trafiksäkert sätt

 • Att säkerställa att våra chaufför har rätt kunskap om och utbildning för de köruppdrag de hanterar

 • Att ha en nollvision när det gäller dödsfall och allvarliga personskador i samband med våra transporter

 • Att ständigt förbättra ledningssystemets prestanda gällande trafiksäkerhet

TaxiKurirs CSR-arbete

CSR (Corporate Social Responsibility) handlar om företagets sociala ansvar utanför vår dagliga verksamhet. Utifrån ett marknadsperspektiv blir det allt viktigare, och inom TaxiKurir har vi under många år arbetat aktivt med CSR. Mycket av det vi ser som dagligt arbete är faktiskt en stor del av vårt CSR-arbete och under de senaste åren har det i huvudsak omfattat områden såsom mångfald, miljö och välgörenhet.

Mångfalden

Mångfalden för oss omfattar fyra olika, lika viktiga, områden. Självklart är etnicitet en viktig del av vårt dagliga arbete. Inom koncernen arbetar idag människor från drygt 60 olika länder, från alla världsdelar, med många olika kulturella och religiösa bakgrunder. Många av dem är välutbildade människor som gjort enormt stora uppoffringar för att komma hit. Vi glömmer gärna bort att det ofta handlar om människor som varit med om förskräckliga upplevelser och flytt från omständigheter vi bara kan drömma om. Taxi är för många i Norden ett av de första jobben. Inom TaxiKurir har vi kunnat, och kommer att kunna, erbjuda 1000-tals av dessa människor ett arbete, och en möjlighet att komma in i vårt samhälle.

Vi har på eget initiativ genomfört utbildning i svenska språket, vi erbjuder alla våra förare löpande kompetensutveckling inom framförallt service. Vi vet att det förekommer spänningar mellan olika grupperingar, och jobbar aktivt med detta hela tiden.

Kön

Vi har idag ca 3% kvinnor som kör, en alldeles för låg siffra. Målet är att komma upp i 10% som steg 1. Det finns fördomar om hur det är att köra taxi som kvinna, fördomar som vi aktivt försöker bemöta. Det är inte farligare än att sitta i kassan i en livsmedelsbutik, det är ett fritt jobb som väl kan matcha andra aktiviteter och måsten man har. Inom TaxiKurir har vi dragit igång ett nätverk för våra kvinnliga förare, med syfte att under trevliga former skapa ett forum där de garvade kan dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till de nya som kommer in.

Funktionshinder

Det är inte många företag i Norden som dagligen kommer i kontakt med så många funktionshindrade som vi gör, vi pratar 1000-tals. Vi jobbar också aktivt för att funktionshindrade ska kunna arbeta i våra callcenters m.m. Detta ställer naturligtvis höga krav på oss i både våra kontakter med funktionshindrade, men framförallt på en förståelse och respekt för deras situation. Ett exempel är när vi träffar en rullstolsburen person med en ledsagare så pratar vi direkt till den rullstolsburne, inte över huvudet till ledsagaren.

HBTQ

Vi tror på ALLA människors lika värde oavsett ursprung, religion eller sexuell läggning. Detta är en utmaning för oss då vi bland våra medarbetare och kollegor har människor som kommer från länder där homosexualitet är helt förbjudet, rent av straffbart. Vi måste självklart respektera detta, men har valt att stå upp för, och verka för alla människors lika värde.

Välgörenhet och sponsring

När vi kan vill vi gärna bidra till ytterligare förbättra möjligheterna för utsatta människor. Ett sätt att göra detta på är att bjuda på gratis reklamutrymme på våra bilar. Det är många bilar, som syns bra överallt i trafiken.

Sammanfattning

TaxiKurir engagerar sig djupt i vardagen. Det är en självklarhet för oss alla att dagligen träffa, respektera och arbeta med oliktänkande, med människor med andra bakgrunder och andra värderingar än våra egna.

Det är inte bara självklarheter, det är också roligt, och det berikar våra liv.